leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: Buhck GmbH & Co. KG
Rappenberg 1
21502 Wiershop
Tel: +49 415 2802 120
Fax: +49 415 2802 551
E-Mail: buhck(at)buhck.de
Homepage: www.buhck.de
Produkt: Buhck Regio Dünger
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Holzasche (100101), RAL-Fertigkompost
Nährstoffe: TM: 76,79 %, OS: 13,67 %, N: 0,31 %, P205: 0,61 %, K2O: 1,54 %, CaO: 5,85 %, MgO: 0,82 %, S: 0,08 %, Cu: 44,54 mg/kg, Zn: 92,92 mg/kg
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste