leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: Deutsche Cuxin Marketing GmbH
Fürstendiek 8
48291 Telgte
Tel: +49 2504 88 96 25-0
Fax: +49 2504 88 96 25-55
E-Mail: info(at)cuxin-dcm.de
Homepage: www.cuxin-dcm.de
Produkt: CUXIN DCM AKTIV-ERDE BIO-ERDE
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Weißtorf, Dolokal, Kokosfaser, Substratkompost, DCM Eco-Mix 4, DCM Eco-Mix 1, Schwarztorf, Bims-Flugsand
Nährstoffe: N_gesamt: 190 mg/l, NO3-N: 170 mg/l, NH4-N: 20 mg/l, P2O5: 280 mg/l, K2O: 800 mg/l
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste